Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy, Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud, Kristin Tårnesvik

Tidligere

HÁBMET HÁMI / MAKING FORM

Bilde Feltarbeid detalj

16.06. - 26.08

Hábmet hámi-čájáhusas deaivvadit dáiddárat, geain lea nana oktavuohta hámiin ja materiálain, vuoiŋŋalaš ja áiccolaš máhtuin. Čájáhussii leat sihke bovden muhtun dáiddáriid oassálastit ođđasat dáiddabargguideasetguin, ja leat maid muhtun dehálaš  ja láidesteaddji dáiddabarggut RiddoDuottarMuseaid dáiddačoakkáldagas(RDM). Nu dát čájáhus addá ođđa ipmárdusa sámi dáidaga ovdanbuktinvuogi, árbevieruid ja ovdáneami hárrái.

Hábmet hámi-čájáhusas buktojit ovdan dáidagat, main lea guovddážis ávnnaslašvuohta, hápmi ja praktihkalaš dáiddut, seammás go dat maid fuopmášuhttet eahpemáilmmálašvuođa ja vuoiŋŋalašvuođa, dahje daid eahpeávnnaslaš árvvuid. Dáidagat sáhttet heivet oktii sámi dahje eará davviálbmogiid eallinvugiin, dáidaga ovdanbuktinvugiin ja máilmmioainnuin. 

Dáidagiin eai nuge čájehuvvo identitehta- ja reálapolitihkalaš fáttát, dat baicce válljejit eará luotta go oarjemáilmmi njunušinstitušuvnnat ja daid vuostá rahčat. Dát dáidda baicce luvve fámu muhtun lágan politihkalaš áiccolašvuohtan, mii dákko guorahallá dihto vuostálastima. Hábmet hámi čájeha dáidagiid mat leateanet go maid dat muitalit, ja mat jorret eanet áiccuid ja duohta fenomenaid guvlui, dan sajes go vásáhusdieđuid guvlui. Hábmet hámi veadjá čalmmustahttit hámi etihka sámi (ja árktalaš davveguovlluid) modernismmas.  

Oktiibuot 10 dáiddára oassálastet iešguđet hámat dáidagiiguin. Hábmet hámi-vuolggasadjin lea Kristin Tårnesvika installašuvdna Feltarbeid (Gieddebargu), mas leat báhpárii sárgojuvvon eaŋkilsárgát, oktiibuot 20 liántatevnnega, mat leat oktii biddjojuvvon stuorra matriisan. Eaŋkil sárggis máŋgejuvvo, geardduhemiin šaddet hámit, ja go hámit ovttastuvvet hámiiguin, de riegádit ođđa máŋggadáfot hámit. 

Hábmet hámi sisdoallá maiddái Silje Figenshou-Thoresena Varanger-funnene (Várjjat-gávdnosat) mas sárggis ja sárgu giehta hástaluvvo ja geahččaluvvo, muhto mas maiddái leat arkeologalaš sárgojumit vuođđun, mat eai nuge geardduhuvvo dahje áddestallojuvvo muhto baicce oalát rievdaduvvojit dahje biđgejuvvojit.
Morten Torgersruda čavges, várrugas govain leat arkitektonalaš hámit mat registrerejit ovdanbuvttekeahttá, ja bajidit gealdagasa gova báikkálaš ja eahpebáikkálaš gullevašvuođa gaskka. Alf Salo čiŋaheaddji, ivdnás njuohtamiin fas abstrákta hápmi nuppástuvvá čiekŋalis dovdduid vásáhussan.

Hábmet hámi-čájáhusa dáiddárat leat Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy,Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud ja Kristin Tårnesvik. 

Čájáhusa leaba kurateren Hilde Methi ja Jan-Erik Lundström

Mii giitit RiddoDuottarMuseaid dáiddaluoikama ovddas, ja giitit vel Videokunstarkivet ja Martin Johan Bengtsson.

Stáhta čájáhusstipeanda (Statens utstillingsstipend) (Tårnesvik)

 

Making Form møtes kunstnere med et sterkt forhold til form og materiale, til åndelig og sanselig kunnskap. Utstillingen kombinerer nyere arbeid fra et antall inviterte kunstnere med et utvalg viktige og toneangivende arbeid fra Riddu DuottarMuseums kunstsamling (RDM).  Samlet gir denne utstillingen et nytt perspektiv på den samiske kunstens uttrykk, tradisjoner og utvikling.

Utstillingen Making Form fokuserer på kunst som er knyttet til materialitet, form og praktisk kunnskap, samtidig som den gir oppmerksomhet til metafysiske, åndelige eller immaterielle verdier. Det er kunst som kan tenkes sammen med samiske og andre nordlige folks livsformer, kunstpraksiser og verdensanskuelser. Mindre identitets- og realpolitisk reaktiv er dette en kunst, og beveger seg andre veier enn de vestlige hegemoniske institusjonene og kampen mot dem. I stedet er det en kunst som frigjør kraft i en slags politisk sanselighet og som her undersøker en type motstand. Making Form viser kunst som ermer enn den sier, som søker seg mot det sanselige og det fenomenologiske sanne mer enn det epistemologiske korrekte. Kanskje synliggjør Making Formen formens etikk i samisk (og arktisk-nordlig) modernisme.

I alt 10 kunstnere deltar med verk i forskjellige medier. Noe av utgangspunktet til Making Former Kristin Tårnesviks installasjon Feltarbeid, der 20 blyanttegninger, bestående av enkle strek på papir, føres sammen til en stor matrise. Den enkelte linjen mangfoldiggjøres, repetisjon genererer form, på samme måte som møtet mellom former skaper nye, mer komplekse former. 

Making Form inngår blant annet Silje Figenshou Thoresens Varanger-funneneder linjen og den tegnede hånden utfordres og prøves, men med arkeologiske opptegninger som kildemateriale, som snarere enn å repetere eller imiteres, blir dekonstruerte eller oppbrutt. Videre viser Morten Torgersrud stramt tilbakeholdne fotografier der arkitektoniske element er uttrykksløst registrerte, løfter frem spenningen mellom fotografienes stedsbundethet og dets stedsløshet. Fra RDMs kunstsamling vises blant annet Alf Salos illuminerte, koloristiske maleri der abstrakt form transformeres til dypt følt sanselighet.

Making Form inkluderer arbeid av Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde NovvaleJohnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy,Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik. 

Making Former kuratert av Hilde Methi og Jan-Erik Lundström

Takk til Riddu Duottar Museum for lån av verk. Takk til Videokunstarkivet og Martin Johan Bengtsson

Kristin Tårnesvik har fått støtte av Statens utstillingsstipend. 

mandagStengt
tirsdag10:00-16:00
onsdag10:00-16:00
torsdag10:00-16:00
fredag10:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00