NYHETER

Åpen prekvalifisering kunstnerisk utforming av nybygg på Mandal videregående skole 20/02/2014

 

Kunstutvalget  ønsker å få frem kunstprosjekter der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket, i tillegg til å være aktuelle samtidsuttrykk med tydelig kunstnerisk idé. Kunstutvalget vil legge vekt på ukonvensjonelle løsninger.

Søknadsfrist 10.mars 2014

Vest-Agder fylkeskommune bygger om til ny videregående skole i Mandal. Mandal videregående skole er den største av de to videregående skolene i Lindesnesregionen, med 9 yrkesfaglige utdanningsprogram av 12 mulige. Skolen vil ha 140 ansatte og 800 elever. Ombyggingsareal og nybygg er på til sammen 7600m2, der alle bygg er knyttet sammen og samler skolen under ett tak. Skolen er designet for å ivareta alle undervisnings-­ og verkstedsbehovene, og for å ivareta et stimulerende sosialt liv og opplevelsen av gode omgivelser i hverdagen. Som en følge av dette satses det ressurser på å tilføre skoleanlegget samtidskunst av høy kvalitet.

Det er to områder som peker seg ut til kunstprosjekter:

Innvendig: I hjertet av skolen er det et innvendig gateløp over to etasjer kalt ”studietorget”. Her er ny og gammel bygningsmasse i ulike tyngre bygningsvolumer av mur, tegl og betong knyttet sammen med glass og metall, noe som gir følelsen av et ”ute‐inne” område. Her er det ønskelig med en kunstnerisk utforming som forsterker gateløpet som et uterom. Gjennom prekvalifisering søker kunstutvalget å finne kandidat til direkte oppdrag eller lukket konkurranse.

Utvendig: Skolen får et nytt uteområde og nye møteplasser. Kunstutvalget søker et kunstprosjekt godt synlig på skolens uteområde. Det er et ønske at kunstneren tar med seg stedets egenart og historie i arbeidet med å utvikle et godt konsept. Kunsten skal bidra til skolens identitet og kunne fungere som en tydelig markør i nærmiljøet.

Kunstverket skal kommunisere med elever og lærere i deres skolehverdag, og samtidig være interessant for lokalmiljøet for øvrig. Det må ha kvaliteter som gjør at det tåler å oppleves daglig over tid. Utformingen må ta hensyn til sikkerhet og enkelt vedlikehold. Materialer og tekniske løsninger må være robuste og av god bestandighet.

Totalsummen for kunstbudsjettet er kr 2 520 000,-­.

Konkurranseperiode vil være mai-august 2014.
Ferdigstilling av kunstprosjekter innen utgangen av 2015.

Kunstutvalget ønsker å få frem kunstprosjekter der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket, i tillegg til å være aktuelle samtidsuttrykk med tydelig kunstnerisk idé.

Kunstutvalget vil legge vekt på ukonvensjonelle løsninger.

Kunstutvalget søker:
• Kunstnere som har erfaring, eller på annen måte har forutsetninger for å hanskes med alle sider av et slikt prosjekt.
• Kunstnere som har god innsikt i håndverkets og materialenes potensial som kunstnerisk uttrykksmiddel.
• Kunstnere som har evne til å kombinere dette med en ukonvensjonell og konseptuell tilnærming til oppgaven.
• Kunstnere som har god forståelse for samspillet mellom terreng og arkitektur.

Interesserte billedkunstnere og kunsthåndverkere inviteres til å sende inn aktuelt resentasjonsmateriale og cv, samt en kortfattet tekst med egne refleksjoner rundt oppgaven (teksten bør være maks en A-4 side).

Kunstutvalget etterspør ikke kunstneriske løsninger!

Materialet sendes digitalt til kunstrådgiver Irene Ikdal: irene.ikdal@vaf.no og må merkes med: 88925

Frist for innsending: 10.03.2014

Spørsmål kan stilles til kunstkonsulentene:
Elin Østrådal: clayelin@hotmail.com eller Janne Kathrine Leithe: janne.leithe@mac.com
Mer informasjon om prosjektet finner du her: www.mandal.vgs.no

Prosjektet er støttet av KORO

Tilbake til liste