NYHETER

INVITASJON TIL ÅPEN IDÉKONKURRANSE UTENDØRS KUNSTPROSJEKT14/01/2014

Visuelle kunstnere inviteres til åpen innsendelse av idéer og skisser til utendørs kunstprosjekt til ny Borge ungdommsskole i Fredrikstad.

Borge ungdomsskole ligger nær tettbebyggelse i et frodig landbruksområde mellom Sarpsborg og Fredrikstad, på østsiden av Glomma. Den gamle skolebygningen rives og en helt ny skole skal stå klar høsten 2015. Den vil ligge godt synlig i et relativt flatt landskap. Nybygget er dimensjonert for ca 500 elever og 70 ansatte, med et BRA på 8.200 m2, fordelt på 3 etasjer.

Oppdragsgiver
Fredrikstad kommune v/ Kunstutvalget for ny Borge ungdomsskole.

Kunstutvalget består av:
- Kari Agerup, byggherrens representant
- Pavel Fomenko, arkitekt
- Tone Amundsen, brukerrepresentant
- Marianne Hølmebakk, kunstkonsulent
- Christine Aspelund, kunstkonsulent

Prosjektet er støttet av KORO.

Kunstprosjektet
Komiteen søker et kunstprosjekt godt synlig på skolens uteområde. Det er et ønske at kunstneren tar med seg stedets egenart og historie i arbeidet med å utvikle et godt konsept. Kunsten skal bidra til skolens identitet og kunne fungere som en tydelig markør i nærmiljøet. Kunstverket skal kommunisere med elever og lærere i deres skolehverdag, og samtidig være interessant for lokalmiljøet forøvrig; det må ha kvaliteter som gjør at det tåler å oppleves daglig over tid. Utformingen må ta
hensyn til sikkerhet og enkelt vedlikehold. Materialer og tekniske løsninger må være robuste og av god bestandighet.

Plassering
Kunstutvalget ser for seg ett større kunstprosjekt, og har konkludert med en plassering på utearealet mot syd; eventuelt et hovedprosjekt på sydsiden i kombinasjon med et mindre prosjekt, en replikk, på (eller ved) fasaden mot nord.

Uteområdet mot syd
Området har flere forskjellige soner og nivåer. Aktuelle plasseringer er uteamfiet og gressplenene rundt. (se plantegning på infosiden https://www.fredrikstad.kommune.no/Utsmykking-Borge : aktuelt område er markert med rød firkant)

Uteområdet mot syd med replikk på/ ved fasade mot nord
Fasaden mot nord vil oppleves som skolens «front» i og med at dette er adkomstsiden og ligger mot trafikert vei. Det åpnes derfor for et det kan utføres en replikk på denne siden. Dette kan være et frittstående element; eller det kan intergreres i, evt. monteres på, fasaden.

Økonomisk ramme
Den økonomiske rammen for kunstprosjektet er kr 1.300.000. Summen skal inkludere alle omkostninger til utførelsen av kunstprosjektet; dvs. kunstnerhonorar, utgifter til produksjonsteknisk bistand, materialer, fundamentering, montering og evt. nødvendig ekstra belysning.

Innleveringsmateriale
Idéen presenteres i tekst og bilder. Innleveringsmaterialet skal bestå av en PDF-fil på max 4 A4-sider, på tilsammen max 5 MB, inkludert tekst og bilder. Annet materiale vil ikke bli vurdert.
Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
- redegjørelse for idé og intensjon
- visualisering av forslaget / skisser
- oversikt over plassering
- beskrivelse av materialbruk og montering/ teknisk løsning
- budsjettskisse

Konkurransebetingelser
- Innsendelsesfrist: 17. mars 2014, kl. 12:00.
- Konkurranseforslaget skal være anonymt og PDF-dokumentet skal derfor merkes med motto.
- PDF-dokumentet sendes digitalt, som e-post-vedlegg, til kunstutvalgets sekretær Inger Anne Kilde Storli, inak@fredrikstad.kommune.no E-posten gis tittelen «IDÉKONKURRANSE, BORGE». Avsenders navn og kontaktinformasjon skal kun fremkomme i selve eposten, ikke i PDF-vedlegget som oversendes juryen. Vedlegg som inneholder navn blir avvist.
- Konkurransespråket er norsk.
- Premiering:
1. pris: 30.000 kroner
2. pris: 25.000 kroner
3. pris: 20.000 kroner
- Jyryen er ikke forpliktet til å innstille vinneren til utsmykningsoppdraget.
- Kunstutvalget fungerer som jury.
- Juryen tar kun stilling til søknader som oppfyller kravene på maksimalt 4 A4-sider i PDF-format innsendt til oppgitt e-postadresse innen angitt dato.
- Juryens vurdering og konklusjon skal være klar innen to måneder etter innleveringsfristen.

Utdypende informasjon
Mer informasjon, bilder, plan- og fasadetegninger finnes på https://www.fredrikstad.kommune.no/Utsmykking-Borge
Ytterligere informasjon knyttet til idékonkurransen vil ikke bli gitt.

Tilbake til liste