NYHETER

Kunstsentrene i Norge tildeles driftsmidler16/12/2015

Kunstsentrene i Norge har med stor glede mottatt beskjed om at vi er tildelt driftstilskudd for 2016 fra Norsk Kulturråds post 55.

Basert på utlysningen innebærer denne tildelingen en ny type stabilitet og langsiktighet i driften av KiN, en målsetting det har vært jobbet lenge i organisasjonen for å oppnå.

Fra utlysningen av tilskudd post 55: 

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår: 

-          bred formidling over hele landet av profesjonell kunst

-          et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet

-          faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for

-          å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

Disse målene kan i stor grad sees i sammenheng med de intensjonene som ligger til grunn for opprettelsen av KiN, og vi er takknemlige for den tilliten Norsk Kulturråd viser ved å gi tilsagn om driftstilskudd under denne paraplyen.

Både kunstsentrene sine rolle i det regionale kunstfeltet og KiN sin rolle som nasjonal paraplyorganisasjon har blitt fremhevet som viktig både i Meld. St. 23 Visuell Kunst og i Kunstens autonomi og kunstens økonomi – utredningen om kunstnerøkonomien. Vi mener denne tildelingen fra Norsk Kulturråd også anerkjenner viktigheten av arbeidet som gjøres i KiN.

Forutsigbarhet i KINs drift gir mulighet til å jobbe langsiktig og målrettet med strategiplanen og de målsetninger som er satt for driften. Styret i KiN er i gang med arbeidet med en ny strategiplan 2016-2019 og ser frem mot et spennende og innholdsrikt driftsår i 2016!

Tilbake til liste